Booking Sheet"; echo ""; echo ""; echo ""; for ($i=9; $i<18; $i++) { echo ""; for ($j=0; $j<5; $j++) echo ""; echo ""; } echo "
.MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
$i:00 .
"; exit;